Zalety terapii

Krótki czas leczenia i jego efektywność

-  trafne i wiarygodne diagnozowanie (Metoda McKenziego posiada obecnie najlepsze poparcie naukowe spośród powszechnie stosowanych metod terapii zachowawczej narządu ruchu)
-  skuteczne leczenie wynikające z prawidłowo postawionej diagnozy oraz indywidualnie dobranego programu terapii (opisane szczegółowo poniżej)
-  wykorzystanie w terapii prostych ćwiczeń, które pacjent może samodzielnie wykonywać w ciągu całego dnia bez specjalnych przygotowań (nieskomplikowane ćwiczenie złożone z kilkunastu powtórzeń w połączeniu z częstym jego wykonywaniem, znacząco podnosi efektywność i skraca czas terapii)
-  położenie szczególnego nacisku na edukację dopasowaną do konkretnego rozpoznania pacjenta (dokładne omówienie z pacjentem modyfikacji odnoszących się do pozycji i aktywności dnia codziennego, pozwala na utrzymanie korzystnych zmian w okresie pomiędzy kolejnymi ćwiczeniami i prowadzi do szybszego kumulowania się efektów terapii, dodatkowo ww.działania kreują  samodzielność i niezależność pacjenta w procesie leczenia pozwalając zmniejszyć częstotliwości wizyt i koszty leczenia)
- dokładne omówienie zasad profilaktyki po zakończeniu terapii (celem terapii wg Metody McKenziego nie jest jedynie wyleczenie aktualnego epizodu bólowego, ale przede wszystkim ograniczenie ryzyka wystąpienia kolejnych nawrotów choroby)

Łączenie praktyki klinicznej z prowadzoną równolegle działalnością edukacyjną

Jako terapeuta dyplomowany Międzynarodowego Instytutu McKenziego prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. Realizuję ten sposób swoją pasję, jaką jest bezpośrednia pomoc pacjentom z problemami bólowymi narządu ruchu.
Równie dużą satysfakcję przynosi mi działalność edukacyjna, jaką prowadzę na terenie kraju z racji posiadanych uprawnień instruktorskich Instytutu McKenziego. Stwarza to okazję do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu tej cenionej na świecie metody terapii, ale równocześnie wymusza na mnie konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. 
Efektem tego jest mój udział w podyplomowych kursach z zakresu innych metod terapeutycznych oraz uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach Międzynarodowego Instytutu McKenziego organizowanych na całym świecie.

Pełen profesjonalizm

Wąska specjalizacja w rehabilitacji - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych narządu ruchu

Nie można świadczyć usług wysokiej jakości we wszystkich kierunkach rehabilitacji jednocześnie. Fizjoterapeuta oferujący usługi w zakresie od pediatrii przez neurologię, ortopedię i medycynę sportową do geriatrii, budzić powinien raczej zdziwienie niż szacunek. Postęp w dziedzinie fizjoterapii, jaki dokonał się w ostatnich latach, jak i ogrom wiedzy z tego zakresu sprawia, że nie jest możliwe zapewnienie wysokiego standardu usług świadczonych kompleksowo. Utrzymujące się pomimo rehabilitacji, przewlekłe dolegliwości narządu ruchu utwierdzają często pacjentów w przekonaniu, że leczenie zachowawcze nie jest w stanie rozwiązać ich problemów zdrowotnych, bądź też musi być długotrwałe i kosztowne. Sytuacja większości z nich nie jest jednak tak beznadziejna, jak mogło by się to wydawać. Okazuje się, że głównym problemem nie jest stan zaawansowania choroby, ale mało precyzyjna diagnoza i środki wykorzystywane w terapii. 
Specjalizacja na jaką zdecydowałem się wiele lat temu, zawężona do diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i stawów kończyn, pozwoliła mi na uzyskanie najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych. Co więcej, obrana przeze mnie długofalowa strategia rozwoju doskonale wpisała się w panujące aktualnie trendy w dziedzinie fizjoterapii oraz umożliwiła mi wyjście naprzeciw problemom większości pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu.

Najwyższy stopień wykształcenia w zakresie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn

Podstawowe kształcenie dla fizjoterapeutów i lekarzy w zakresie metody McKenziego odbywa się w ramach kursów podyplomowych. Półtoraroczny okres szkolenia kończy się Egzaminem Uwierzytelniającym Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Mechanical Diagnosis and Therapy Credentialling Examination). Dalsze doskonalenie terapeuty tej metody umożliwia kurs dyplomowy MDT składający się z sześciomiesięcznej części teoretycznej i dziewięciotygodniowego stażu klinicznego, odbywanego w kilku wyznaczonych ośrodkach na całym świecie.
Dyplom z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii MDT (Diploma in Mechanical Diagnosis and Therapy), który uzyskałem w 2003r. jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji w zakresie stosowania metody McKenziego zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 

Zgodny ze standardami i zaleceniami międzynarodowymi przebieg procesu diagnostycznego i leczniczego

Mechaniczne diagnozowanie i terapia (MDT) w metodzie McKenziego przebiega według ściśle określonej kolejności, którą wyznacza układ karty badania. Karta ta jest wystandaryzowanym, zgodnym z międzynarodowymi wytycznymi narzędziem, gwarantującym wysoką skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. Pozwala ona nie tylko na postawienie rozpoznania i wytyczenie optymalnego sposobu postępowania, ale również na zidentyfikowanie i wykluczenie z terapii pacjentów z poważnymi patologiami narządu ruchu (np. nowotwory, procesy gruźlicze lub zapalne, złamania, niestabilności, kręgozmyki itp.) 
Opisana standaryzacja okazuje się pomocna także w przypadku, kiedy pacjent zmuszony jest zmienić miejsce swojego pobytu. Związana z tym zmiana terapeuty, nie musi być równoznaczna z przerwaniem ciągłości leczenia. Każdy dyplomowany lub certyfikowany terapeuta metody McKenziego, niezależnie od miejsca, czy też niezależnie od kraju w którym praktykuje, prowadzi badanie i leczenie pacjenta według tych samych ściśle określonych reguł. Pacjent może skorzystać z wykazu terapeutów MDT, o zweryfikowanych kompetencjach, posiłkując się informacjami ze stron polskiej filii Instytutu McKenziego www.mckenzie.pl lub ze stron międzynarodowych www.mckenzieinstitiute.org

Indywidualne podejście do każdego pacjenta

Choć wielu pacjentów ma podobną lokalizację i rodzaj objawów, to reakcja tych objawów na poszczególne czynności i przyjmowane pozycje, może być zupełnie odmienna. Pomimo podobnych dolegliwości, każdy z pacjentów prowadzi również indywidualny styl życia, co wiąże się z odmiennymi przeciążeniami na jakie narażony jest jego układ ruchu.
Zatem, tylko indywidualne podejście do każdego pacjenta, pozwala na ustalenie specyficznych i skutecznych rozwiązań. 
W metodzie McKenziego składa się na nie zwykle jedno, indywidualnie dobrane ćwiczenie (zamiast standardowego "zestawu ćwiczeń") oraz szczegółowe zalecenia dotyczące codziennej aktywności.
Ta terapia, "skrojona na miarę" każdego pacjenta z osobna, jest możliwa dzięki informacjom uzyskanym z dokładnego wywiadu i badania mechanicznego.
Podczas pierwszej wizyty terapeuta zbiera dokładny wywiad dotyczący: 
- zagrożeń i przeciążeń na jakie narażony jest narząd ruchu pacjenta z racji codziennych aktywności zawodowych, rodzinnych, hobbystycznych
- topografii, rodzaju i intensywności objawów, ewentualnych deficytów neurologicznych
- analizy zachowania się objawów w ciągu doby w zależności od przyjmowanych pozycji czy też wykonywanych czynności
- historii i leczenia poprzednich epizodów bólowych
- innych dolegliwości pacjenta, współistniejących z aktualnymi dolegliwościami
W dalszej kolejności terapeuta przeprowadza szczegółowe badanie przedmiotowe, na które składają się: 
- ocena postawy siedzącej, stojącej i krzywizn kręgosłupa
- test korekcji postawy
- badanie neurologiczne
- test utraty ruchu i prowokacji objawów
- test powtarzanymi ruchami i testy statyczne umożliwiające indywidualny dobór ćwiczenia
Analiza informacji uzyskanych z wywiadu i badania przedmiotowego, pozwala finalnie na wybór indywidualnie dobranych zaleceń i optymalnej strategii postępowania.

Reha-Lux
Szafranów 41
04-769 Warszawa

pon.
14:00 - 19:00
wt.
9:00 - 14:00
śr.
16:00 - 20:00
czw.
9:00 - 15:00